fbpx

Bến xe Miền Tây – Hà Tiên

HÀNH TRÌNH XE CHẠY

Bx Miền Tây ⇔ Rạch Giá Hòn Đất ⇔ Kiên Lương ⇔ Ba Hòn⇔ Hà Tiên

LỊCH TRÌNH XE CHẠY
Xuất bếnĐiểm điĐiểm đếnLoại xeQuãng đườngHành trìnhGiá véTổng đài đặt vé
07h15Hà TiênBến xe Miền TâyLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
08h00Bến xe Miền TâyHà TiênLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt028 37 52 78 78
09h45Hà TiênBến xe Miền TâyLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
10h15Bến xe Miền TâyHà TiênLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt028 37 52 78 78
11h15Bến xe Miền TâyHà TiênLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt028 37 52 78 78
12h15Bến xe Miền TâyHà TiênLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt028 37 52 78 78
12h45Hà TiênBến xe Miền TâyLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
13h30Hà TiênBến xe Miền TâyLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
15h30Hà TiênBến xe Miền TâyLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
15h30Bến xe Miền TâyHà TiênLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt028 37 52 78 78
17h30Bến xe Miền TâyHà TiênLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt028 37 52 78 78
18h30Hà TiênBến xe Miền TâyLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
19h30Hà TiênBến xe Miền TâyLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
21h00Bến xe Miền TâyHà TiênLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt028 37 52 78 78
21h10Hà TiênBến xe Miền TâyLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
22h00Hà TiênBến xe Miền TâyLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
22h00Bến xe Miền TâyHà TiênLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt028 37 52 78 78
22h15Hà TiênBến xe Miền TâyLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
23h30Bến xe Miền TâyHà TiênLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt028 37 52 78 78
06h00Hà TiênBến xe Miền TâyLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
06h30Bến xe Miền TâyHà TiênLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt028 37 52 78 78
08h40Hà TiênBến xe Miền TâyLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
09h00Bến xe Miền TâyHà TiênLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt028 37 52 78 78
11h30Hà TiênBến xe Miền TâyLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
13h30Bến xe Miền TâyHà TiênLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt028 37 52 78 78
19h45Bến xe Miền TâyHà TiênLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt028 37 52 78 78
20h20Hà TiênBến xe Miền TâyLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
21h30Bến xe Miền TâyHà TiênLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt028 37 52 78 78
23h00Hà TiênBến xe Miền TâyLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
23h00Bến xe Miền TâyHà TiênLIMOUSINE 32 PHÒNG338 km7 tiếng 15 phút290.000 đ/lượt028 37 52 78 78
LỊCH TRÌNH XE CHẠY
Xuất bếnĐiểm điĐiểm đếnLoại xeQuãng đườngHành trìnhGiá véTổng đài đặt vé
06h00Hà TiênBến xe Miền TâyLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng 15 phút190.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
06h30Bến xe Miền TâyHà TiênLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng 15 phút190.000 đ/lượt028 37 52 78 78
07h15Hà TiênBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng 15 phút170.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
08h00Bến xe Miền TâyHà TiênGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng 15 phút170.000 đ/lượt028 37 52 78 78
08h40Hà TiênBến xe Miền TâyLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng 15 phút190.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
09h00Bến xe Miền TâyHà TiênLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng 15 phút190.000 đ/lượt028 37 52 78 78
09h45Hà TiênBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng 15 phút170.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
10h15Bến xe Miền TâyHà TiênGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng 15 phút170.000 đ/lượt028 37 52 78 78
11h15Bến xe Miền TâyHà TiênGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng 15 phút170.000 đ/lượt028 37 52 78 78
11h30Hà TiênBến xe Miền TâyLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng 15 phút190.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
12h15Bến xe Miền TâyHà TiênGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng 15 phút170.000 đ/lượt028 37 52 78 78
12h45Hà TiênBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng 15 phút170.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
13h30Hà TiênBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng 15 phút170.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
13h30Bến xe Miền TâyHà TiênLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng 15 phút190.000 đ/lượt028 37 52 78 78
15h30Hà TiênBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng 15 phút170.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
15h30Bến xe Miền TâyHà TiênGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng 15 phút170.000 đ/lượt028 37 52 78 78
17h30Bến xe Miền TâyHà TiênGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng 15 phút170.000 đ/lượt028 37 52 78 78
18h30Hà TiênBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng 15 phút170.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
19h30Hà TiênBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng 15 phút170.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
19h45Bến xe Miền TâyHà TiênLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng 15 phút190.000 đ/lượt028 37 52 78 78
20h20Hà TiênBến xe Miền TâyLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng 15 phút190.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
21h00Bến xe Miền TâyHà TiênGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng 15 phút170.000 đ/lượt028 37 52 78 78
21h10Hà TiênBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng 15 phút170.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
21h30Bến xe Miền TâyHà TiênLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng 15 phút190.000 đ/lượt028 37 52 78 78
22h00Hà TiênBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng 15 phút170.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
22h00Bến xe Miền TâyHà TiênGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng 15 phút170.000 đ/lượt028 37 52 78 78
22h15Hà TiênBến xe Miền TâyGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng 15 phút170.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
23h00Hà TiênBến xe Miền TâyLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng 15 phút190.000 đ/lượt0297 3 95 97 97
23h00Bến xe Miền TâyHà TiênLIMOUSINE giường nằm338 km7 tiếng 15 phút190.000 đ/lượt028 37 52 78 78
23h30Bến xe Miền TâyHà TiênGiường nằm cao cấp338 km7 tiếng 15 phút170.000 đ/lượt028 37 52 78 78
Bình luận